Onderwijs

"One test of the correctness of educational procedure is the happiness of the child" - Maria Montessori

Maria Montessori is op 31 augustus 1870 geboren in Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona in Italië. Na haar middelbare school kiest ze in eerste instantie voor een ingenieursstudie, maar later voor medicijnen. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts.

Zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal


In november 1896 komt ze in het Santo Spirito-ziekenhuis in Rome in contact met 'idiote' kinderen. Ze ontdekt dat deze kinderen helemaal niet 'idioot' zijn, maar dat ze zich, volstrekt verstoken van enig speelgoed of leermiddel, nooit hadden kunnen ontwikkelen. Ze verdiept zich in de psychologie en de pedagogie en ontwikkelt zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal.

Oprichting speciale kinderhuizen

In 1907 sticht ze in een armoedewijk in Rome haar Case dei Bambini. De 'kinderhuizen' waar de triomftocht van het montessori onderwijs over de hele wereld begint. In de jaren dertig vestigt ze zich in Nederland en wordt hier het hoofdkwartier van de Montessoribeweging opgericht. En de eerste school wordt geopend in Laren. Ze wordt ridder in de Orde van Oranje Nassau en krijgt een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam. Ze overlijdt op 6 mei 1952, een paar maanden voor haar 82ste verjaardag.

 

Lees hier meer over de Montessori Vereniging Nederland.

Onze kijk op (montessori)onderwijs.


We streven ernaar kinderen zelfredzaamheid bij te brengen, zodat ze opgroeien tot verantwoordelijke, zelfstandige wereldburgers.

 

"Help mij het zelf te doen"


Ontwikkeling centraal

Bij ons Montessori-onderwijs draait alles om het kind! We willen dat ze ontdekken wie ze zijn en dat ze zelfverzekerd, vastberaden en met respect voor zichzelf groeien. Wanneer dit gebeurt, zijn ze in staat bewuste keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor wat ze doen.

Samen

Bij ons wordt het fundament van Maria Montessori, waarin kinderen van elkaar leren, volledig omarmd. Net zoals in een hecht gezin en in de bredere samenleving, vloeit leren van jongeren naar ouderen en vice versa. Daarom hebben we op school drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In elke bouw doorlopen leerlingen een unieke cyclus, waar ze een jaar lang de jongsten, de middelsten en vervolgens de oudsten zijn. Dit unieke concept bevordert niet alleen de ontwikkeling van elk kind, maar biedt ook een omgeving waarin onderling leren, respect en groei centraal staan.

 

Kosmisch onderwijs

Vormt de spil voor het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden op onze school. We bieden modern onderwijs met een sterke focus op onderzoekend leren en het gebruik van digitale middelen. In ons kosmisch onderwijs smelten vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunst en cultuur naadloos samen binnen boeiende thema's. Hier stimuleren we leerlingen om hun talenten te ontplooien en hun horizon te verbreden in een dynamische, toekomstgerichte leeromgeving.

Onze school, geworteld in het montessori-gedachtegoed, koestert de vrijheid van keuze binnen een voorbereide leeromgeving, terwijl we zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij onze leerlingen stimuleren. We hechten waarde aan individuele groei, waarbij elk kind zijn of haar unieke pad volgt, met respect voor hun eigen talenten en capaciteiten. Dit zorgt ervoor dat ons onderwijs op maat is voor elke leerling. In een warme, veilige omgeving streven we ernaar om het potentieel van elk kind ten volle te benutten, terwijl we nieuwsgierigheid en respect voor de wereld om ons heen aanmoedigen. Diversiteit en internationalisering zijn vanzelfsprekende pijlers binnen ons onderwijs.

'Help mij het zelf te doen’ is de centrale pijler van het montessori-onderwijs, wat we bij onze school hoog in het vaandel dragen. Een inspirerende en uitdagende leeromgeving vormt hierbij de ruggengraat. Kinderen kiezen hun eigen werk, werken op hun eigen niveau en tempo, alleen of samen met anderen. Zo doorlopen ze alle schoolvakken, met ondersteuning en begeleiding van bekwame leerkrachten en co-teachers. Montessorimateriaal en kennis van leerlijnen zijn onze leidraad. Het werken in gemengde leeftijdsgroepen moedigt onze leerlingen aan om zowel hulp te bieden als te vragen aan zowel jongere als oudere medeleerlingen en leerkrachten. Onze meerdaagse schoolreizen stimuleren samenhorigheid en zelfstandigheid. Dit alles draagt bij aan het groeien van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van zelfredzaamheid bij onze leerlingen.

 

Eigentijds onderwijs

Een van de belangrijkste kenmerken van ons Montessori-onderwijs is het kosmisch onderwijs en opvoeding (KOO). Bij ons omvat KOO alle kerndoelen voor ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’. Dit wordt thematisch aangeboden, waarbij kinderen binnen diverse vakgebieden een specifiek thema onderzoeken. Op deze manier ervaren ze dat alles vanuit het grotere geheel, het thema, met elkaar verbonden is. De kerndoelen bevatten ook onderdelen zoals duurzaamheid en burgerschap, waar het montessori-onderwijs traditioneel veel nadruk op legt en wat expliciet terugkomt in ons lesaanbod. Bovendien benutten we digitale middelen optimaal: om te oefenen, te toetsen, te onderzoeken, vorm te geven en te presenteren.

 

Onze onderwijsexperts

We zetten volop in op de constante verbetering van ons onderwijs. Dit doen we door gebruik te maken van diverse instrumenten, waaronder het leerlingvolgsysteem, zelfevaluaties, visitaties, en het kwaliteitsmodel van onze stichting. Om onze vakbekwaamheid te waarborgen, blijven we ons regelmatig bijscholen en verdiepen in relevante onderwerpen. Ons team is dynamisch en leergierig: we omarmen nieuwe ontwikkelingen en zoeken zelf actief naar expertise om vernieuwingen en verbeteringen door te voeren. Naast leerkrachten bestaat ons team uit specialisten voor extra ondersteuning, en vakleerkrachten voor gym en muziek.

We vinden het van essentieel belang om ruimte te creëren voor voortdurende ontwikkeling. Daarom zorgt de schoolleider voor de juiste randvoorwaarden, stimuleert doorgroeimogelijkheden en biedt ondersteuning en vertrouwen. Binnen heldere kaders werken onze leerkrachten in ontwikkelteams aan verdere schoolontwikkeling. Door inzet van gespreid leiderschap benutten we de diverse talenten van teamleden. In onze lerende organisatie motiveren we leerkrachten om te groeien, zowel in bekwaamheid als in functie. Dit gebeurt door een continue focus op professionalisering en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

 

Ouders, partners in educatie

 

Ouders kiezen onze school vanwege gedeelde waarden. Wij zien hen als educatieve partners, betrokken bij de optimale ontwikkeling van hun kinderen. Hun talenten en vaardigheden inzetten op school draagt bij aan de onderwijskwaliteit voor alle kinderen. Een toenemend aantal ouders en kinderen spreekt een andere taal dan het Nederlands. Voor internationals doen we ons best zodat ze het Nederlandstalige onderwijs goed kunnen volgen.

Kanjertraining

We monitoren de groei van uw kind, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel vlak. Wanneer kinderen zich goed voelen en actief betrokken zijn bij hun ontwikkeling, wakkert dit ook hun cognitieve groei optimaal aan.

 

We monitoren de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen met behulp van een observatielijst, gekoppeld aan de Kanjertraining die we aanbieden. Deze training helpt hen om hun eigen grenzen te herkennen en assertief op te treden, zowel voor zichzelf als voor anderen. Ons pestprotocol sluit hier naadloos op aan.


We volgen de cognitieve ontwikkeling met zowel methodegebonden als methodeonafhankelijke toetsen.

Wanneer we merken dat er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, nemen we nauwgezet de tijd om te bepalen hoe we het beste kunnen ondersteunen. Ons team streeft ernaar om op maat gemaakte benaderingen te bieden, waarbij we zorgvuldig, en in samenwerking met ouders en experts, de juiste begeleiding voor het kind uitstippelen. Uw kind staat centraal in dit proces, en we werken hard om ervoor te zorgen dat ze de beste zorg en begeleiding krijgen die ze nodig hebben.


Gym


Onderbouw


Iedere woensdag bewegingsonderwijs (gym) van de vakleerkracht. Het kleuterspeellokaal wordt elke week opnieuw ingericht met verschillende sport- en spelmaterialen. De gymtoestellen blijven staan zodat de 'gewone' leerkrachten nog een keer met de kinderen kunnen gymmen.


Midden- en bovenbouw


De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen 2 keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht. De midden- en bovenbouw sporten in de aparte grote gymzaal, links op het schoolplein. Elk jaar organiseren de vakleerkrachten gymnastiek een sportdag.


Alle kinderen doen mee!

Bibliotheek

Op school hebben we een prachtige bibliotheek. Via een speciale website kun je zien welke boeken er allemaal zijn en of ze beschikbaar zijn om te lenen.

Je kunt hier precies zien welke nieuwe titels er in de bibliotheek te vinden zijn.

Daarnaast kun je via deze website Yoleo lezen en zijn er fijne leestips te vinden.

Klik hier voor de website van onze bibliotheek