interne contactpersoon vertrouwenskwesties - klachtenregeling

Op school is het wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. Als onderdeel hiervan hebben wij een interne contactpersoon vertrouwenskwesties op school. De interne contactpersoon is er voor alle kinderen, ouders en medewerkers. Heeft u wensen, vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar mocht dat niet bevredigend verlopen of om de een of andere reden niet kan, dan is er de interne contactpersoon. 

Voor medewerkers en ouders staat hierover informatie in de schoolgids en op de site. In de klassen wordt mondeling uitleg gegeven over de interne contactpersoon (luisterjuf genoemd). 

Onze interne contactpersoon of luisterjuf is Susan Peters. Zij is te bereiken via een speciale brievenbus in de hal. Of u kunt een e-mail sturen naar s.peters@maas-waal.nl 

Wat is en doet de contactpersoon vertrouwenskwesties?

De contactpersoon is er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft of zijn/haar verhaal wil vertellen én bij het vinden van een oplossing steun wil. 

Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen school. De interne contactpersoon is geen mediator, maar staat degene die een klacht heeft bij. Zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen of zelf oplossingen te vinden voor het probleem. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de externe, bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen.

 

Wanneer klop je bij de contactpersoon aan?

Bij alle aan school gerelateerde kwesties (organisatorisch, didactisch, pedagogisch) die iemand niet met de betrokkene kan of durft af(te)handelen. 

Bijvoorbeeld ouders van een gepest kind die zich door de leerkracht en directeur niet serieus genomen voelen. Een leerkracht die vindt dat de directie hem/haar onvoldoende steunt in het kader van ongewenste bejegening door een collega. Een kind dat denkt dat de leerkracht hem ten onrechte bestraft. En natuurlijk bij grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

 

Omgaan met vertrouwelijke informatie

Gegevens, die een leerling, ouder/verzorger, personeelslid of andere betrokkene van de school in strikt vertrouwen met de contactpersoon deelt, worden niet doorgegeven aan anderen (bijvoorbeeld (groeps)leerkracht, directeur, management teamlid, andere leerlingen, ouders/verzorgers of overig personeel).

Geheimhouding van hetgeen de contactpersoon bij uitoefening van de functie ‘in strikt vertrouwen’ ter kennis komt, kan alleen doorbroken worden als de ‘klagers’ en/of de personen tot wie zij zich richten, hier toestemming voor geven. Of wanneer er zeer dringende redenen voor aanwezig zijn. In dat geval zal de interne contactpersoon de betrokkene op de hoogte brengen van het voornemen om de ‘geheimhouding’ te doorbreken alvorens dit werkelijk te doen.

 

Wie is de bovenschoolse contactpersoon?

Buiten de contactpersoon op school,  is er ook een vertrouwenspersoon bij ons bestuur. Zij behandelt klachten en vragen die het schoolniveau ontstijgen. 

Minke Fuijkschot

Tel: 06-31631673

mfuijkschot@hetabc.nl